Gimnazjum w Sadownem

Publiczne Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM

Podręcznik: Zajęcia techniczne.

Białka Urszula

Wydawnictwo OPERON

 

 

Zasady oceniania:

– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są niżej wymienione obszary;

– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie);

– uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie;

– po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji;

– w ciągu semestru uczeń ma prawo zgłoszenia jeden raz nieprzygotowania do lekcji, bez podania powodu;

– za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje „kropkę”

– sprawdziany (testy) są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do dwóch tygodni;

– czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 45 min;

– prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie;

– przy realizacji zadań oceniane będą:

 • przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu,
 • umiejętność zarządzania informacją,
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
 • przestrzeganie praw i zasad współżycia,
 • umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy;

– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);

– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności.

 

Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco:

– uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:

 • właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
 • gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,
 • podejmowanie merytorycznej dyskusji,
 • szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,
 • dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
 • wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
 • pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,
 • wykonanie pomocy do pracowni,
 • inne,

– uczeń otrzymuje ,,kropkę” aktywności na lekcji, gdy:

 • zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,
 • wykazuje brak oczywistych umiejętności,
 • niszczy prace kolegów,
 • nie przestrzega regulaminu pracowni,
 • inne,

– sposób przeliczenia „+” i „kropkę” na ocenę

 • „bdb” za 5 plusów
 • „ndst” za 3 kropki

Ocena uczniów z zaleceniami PPP

– nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:

 • wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,
 • możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
 • konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,
 • branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,
 • możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian),
 • podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,
 • obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,
 • możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny.

 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania

– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych

– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji

– twórczo rozwija własne uzdolnienia

– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki

– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach

– stosuje rozwiązania nietypowe

– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych

 

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne

– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć

– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych

– ambitnie realizuje zadania indywidualne

– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne

– jest świadomy zasad bhp podczas pracy

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy

– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania

– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– bierze udział w konkursach przedmiotowych

 

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne

– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela

– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne

– zna i stosuje zasady bhp

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy

– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– czasami korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację

 

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności

– poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy

– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy

– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy

– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie

 

Ocenę poduszczającą uczeń otrzymuje, gdy:

– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności

– posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami

– w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia

– posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji

– prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

– nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania

– nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań

– nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów

– posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– nie potrafi organizować pracy

– jest niesamodzielny

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji

– nie prowadzi dokumentacji

Ważną rzeczą podczas realizacji programu zajęć technicznych jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania techniką, twórczej aktywności oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych. Niewątpliwie zajęcia techniczne w znacznej mierze przyczyniają się do określenia przez ucznia mocnych i słabych stron oraz wyboru dalszej drogi kształcenia, a co za tym idzie – przyszłego zawodu.

Wymagania szczegółowe

Dopuszczająca

Dostateczna

Dobra

Bardzo dobra

Celująca

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

-Z pomocą nauczyciela wymienia sposoby zabezpieczeń przeciwpożarowych zna rodzaje sprzętu przeciwpożarowego.

- wie,  jak należy ostrzegać w przypadkach zagrożenia

 

- poznaje podstawowe przyczyni powstawania pożarów , potrafi  określić je  i nazwać

-Rozumie pojęcie -,,zagrożenie  przeciwpożarowe,, wymienia rodzaje sygnałów alarmowych - zna zasady zachowania się w przypadku zagrożenia

 

- zna podstawowe przyczyny zagrożeń pożarowych  potrafi wskazać przyczyny  powstania pożaru – rozróżnia podstawowy sprzęt

gaśniczy

 

-Rozróżnia  i zna informacje zawarte na opakowaniach substancji zagrażających bezpieczeństwu człowieka

 

- dobiera właściwy sprzęt i odpowiednie środki gaśnicze do rodzaju pożaru

-Rozróżnia środki i sprzęt gaśniczy , który potrafi także nazwać . 

Zna większość symboli graficznych

Sygnałów alarmowych

 

-samodzielnie stosuje odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy i gaśniczy i potrafi go nazwać

-Zna i stosuje w stopniu samodzielnym odpowiednie środki gaśnicze do rodzaju pożaru.

 

Rysunek techniczny

-Zna przybory i narzędzia techniczne, pamięta o normach w piśmie technicznym

 

 

- posiada  podstawową wiedzę na temat powstawania rzutów, z pomocą nauczyciela wykonuje rysunek techniczny i konstrukcyjny

 

 

 

 

 

-Zna normy i przybory techniczne, wykonuje proste ćwiczenia techniczne

- wie, że istnieją instrukcje obsługi sprzętu technicznego

 

- z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje rysunek, zna zasady rzutowania.

-Stosuje normy i przybory potrzebne w rysunku technicznym.

- rozumienie informacje zawarte w instrukcji obsługi .

 

- posiada elementarne wiadomości o sposobach powstawaniu rzutów, zna etapy wykonania rysunku

-Prace są bardzo dokładne, estetyczne, stosuje normy. 

- odczytuje informacje z instrukcji obsługi sprzętu

 

- analizuje etapy powstawania prac.

-Zna rodzaje pisma technicznego, wykonuje rysunki bardziej skomplikowane.

-  stosuje samoocenę pracy.

 

- potrafi samodzielnie wykonać rzuty prostokątne danej bryły  lub figury. Biegle posługuje się  pismem technicznym oraz zasadami i sposobami wymiarowania przedmiotów

 

Planowanie pracy. Proces technologiczny

-   rozumie znaczenie metali  w rozwoju cywilizacji

 -   zna pojęcie „ruda"

 

- wymienia właściwości stali konstrukcyjnej, węglowej

- potrafi rozpoznać przedmioty metalowe

- umie wymienić podstawowe narzędzia

i określić ich przeznaczenie

- wymienia zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami

 

- wie, w jaki sposób pozyskiwano metale dawniej, a jak obecnie

-   umie określić zastosowanie narzędzi, przyrządów pomiarowych

- zna sposoby łączenia metali (lutowanie, spawanie, nitowanie, klejenie, skręcanie)

 

-   zna proces otrzymywania stali 

-   rozumie problemy ekologiczne związane z wydobyciem rud i jej przeróbką

-   rozumie niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą korozja konstrukcji metalowych

 

-   zna pojęcie „stop", „stal",  żeliwo"

- zna podstawowe stopy i ich zastosowanie 

- wymienia zastosowanie metali

-  zna procesy obróbki cieplnej stali

- zna sposoby zabezpieczania konstrukcji metalowych przed korozją

 

- wie jakie są rodzaje metali

jakie są właściwości metali

- umie podać zalety i wady poszczególnych sposobów

- podaje przykłady zastosowań

- wie jak nazywają się narzędzia, przyrządy pomiarowe

 

- zna technologie wytwarzania metali

 

Elektrotechnika

 

-Z pomocą nauczyciela rozróżnia i potrafi nazwać podstawowy sprzęt techniczny i jego zastosowanie

 

-nauczyciel naprowadza ucznia jak ma prawidłowo przygotować posiłek (higiena, estetyka wykonania, podawania posiłku, kultura ich spożywania).

 

 

 

-Korzysta z wskazówek nauczyciela, rozróżnia podstawowy sprzęt techniczny i elektryczny

 

- stara się pamiętać o: prawidłowym przygotowaniu posiłku (higiena, estetyka wykonania, podawania posiłku, kultura ich spożywania).

-Rozróżnia podstawowy sprzęt techniczny i elektryczny

- potrafi wskazać sposoby zastosowania.

- zna zasady prawidłowego zastosowania i użytkowania sprzętu

 

-zna zasady organizacji pracy, pracuje w zespole, estetycznie

 

-Wymienia rodzaje sprzętu technicznego i elektrycznego

  -poprawnie potrafi nazwać i zastosować sprzęt do działań praktyczno - technicznych

 

-zna zasady obsługi sprzętu.

- zna działanie urządzeń technicznych i elektrycznych

-Potrafi rozpoznać nazwy narzędzi  i przyrządów,

-określa zastosowania poszczególnych narzędzi i przyrządów

przytaczanie nazw regionalnych i gwarowych

 -wykonuje zadania praktyczne – stosuje zasady regulaminu pracowni i przepisy BHP

Kulinaria

Uczeń potrafi:

- wymienić tradycyjne polskie potrawy wigilijne i wielkanocne

- nazwać składniki odżywcze

- wymienić produkty zawierające białka;

- wymienić produkty zawierające tłuszcze;

- wymienić produkty zawierające węglowodany;

- wymienić witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach;

- wymienić warzywa i owoce zawierające najwięcej witaminy C;

- podać przykłady składników mineralnych grup: makroelementów i mikroelementów;

- wymienić informacje zamieszczane na opakowaniach produktów spożywczych, które mają szczególne istotne znaczenie dla zdrowia człowieka;

 

Uczeń potrafi:

- opisać, jak odżywiał się człowiek pierwotny

- opowiedzieć, jak utrwalano żywność w czasach prehistorycznych.

- zdefiniować pojecie źródła składnika odżywczego;

- porównać swoją masę ciała z normami i wyciągnąć właściwe wnioski; ułożyć jadłospis.

- planować pracę podczas obróbki produktów spożywczych i sporządzania posiłków;

- planować, a potem robić zakupy żywnościowe;

- wymienić kolejne czynności przy obróbce wstępnej, np.: warzyw;

- uwzględnić sezonowość występowania świeżych warzyw i owoców;

-wymienić zasady przechowywania żywności.

 

 

 

Uczeń potrafi:

- ocenić znaczenie odkrycia ognia w życiu człowieka;

- przedstawić samodzielnie nabyte informacje, o tym kto, kiedy i gdzie wprowadził metodę termicznego utrwalania żywności lub inną;

- zdobyć informacje związane ze sztuką kulinarną wybranego kraju europejskiego i przedstawić je w klasie;

zwyczaje żywieniowe swojego regionu.

- wyjaśnić, jaka rolę w organizmie pełnią białka;

- rozróżnić tłuszcze, jako grupę produktów spożywczych i jako grupę składników odżywczych;

- rozpoznać produkty zawierające węglowodany złożone oraz produkty zawierające cukry proste;

- wyjaśnić rolę witamin w organizmie;

 

 

Uczeń potrafi:

- rozróżnić produkty zawierające tłuszcze;

- wyjaśnić, jakie mogą być konsekwencje niedoboru składników odżywczych w organizmie;

- opisać skutki niedoboru składników mineralnych i błonnika w organizmie;

- wyjaśnić, czym grozi zbyt duża, a czym zbyt mała masa ciała;

- przekonać o potrzebie spożywania pokarmów zgodnie z potrzebami organizmu.

- wyjaśnić pojęcie i rolę tzw. Informacji żywieniowej;

- dowieść korzyści z czytania informacji zawartych na etykietach opakowań produktów;

- wyszczególnić, jak postępować z żywnością w czasie jej kupowania, przenoszenia do domu, przechowywania i sporządzania potraw;

 

 

Uczeń potrafi:

-objaśnić piramidę żywieniową.

 - przygotować i zaprezentować na forum klasy grupowo wylosowany temat związany z informacjami na temat kuchni świata i Polski

- wyjaśnić, na czym polega oznaczanie wartości energetycznej pokarmu;

 

- przedstawić problem niedożywienia i głodu, zwłaszcza dzieci na świecie.

 

 

Podstawowe informacje o ruchu drogowym

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje znaki ich znaczenie i zastosowanie na drodze i w ruchu drogowym

 

Stosuje zasady bezpieczeństwa  w ruchu drogowym odczytuje znaki drogowe i BHP

 

 

Z pomocą nauczyciela nazywa i rozpoznaje znaki i sygnały drogowe

- zna elementy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo jazdy rowerem . w ruchu drogowym

Stosuje zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym odczytuje znaki informacyjnej .i BHP

 

Zna znaki drogowe i sygnały drogowe , rozróżnia hierarchie ważności znaków.

- potrafi zadbać o stan techniczny roweru.

Zna znaczenie znaków drogowych i poleceń, w praktyce stosuje zdobytą wiedzę.

 

Rozwiązuje testy i krzyżówki. Potrafi  samodzielnie wykorzystać w działaniach praktycznych i  teoretycznych  zdobytą wiedzę .

Ochrona środowiska naturalnego

-   wie, w jaki sposób jest pozyskiwana woda pitna w jego miejscowości

-   potrafi wymienić elementy domowej instalacji wodno­kanalizacyjnej

 

-  rozumie pojęcia oczyszczana i uzdatniana wody

-  wie w jaki sposób dociera woda do naszych mieszkań

 

-  rozumie znaczenie syfonów w domowej instalacji kanaliza­cyjnej

-   zna zasadę działania licznika na wodę

-   rozumie znaczenie oszczędnego zużywania wody

-   potrafi wskazać praktyczne sposoby oszczędzania wody

-  rozumie znaczenie oczyszczalni ścieków dla środowiska

-   wie, jakich płynów nie należy wylewać do ścieków

-   rozumie przyczyny obumierania życia w rzekach i jeziorach

 

- zna pozytywne i negatywne czynniki rozwoju techniki

– zna konieczności z segregacji śmieci

– zna zasady recyklingu

i segregacji

 

 

 

październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Przyjazne Strony:

Statystyki strony

Użytkowników:
1
Artykułów:
323
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
655042