Gimnazjum w Sadownem

Publiczne Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

Plastyka

Klasyfikowanie i promowanie uczniów gimnazjum w zakresie plastyki

 

 1. Lekcje plastyki odbywają się tylko w jednym semestrze, a uzyskana ocena jest jednocześnie oceną końcoworoczną.
 2. Klasyfikacyjna ocena semestralna i roczna jest średnią ocen cząstkowych w następujących proporcjach:
  • 50% - prace plastyczne oraz umiejętności zastosowania wiadomości podczas ich wykonywania, a także ich wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie prac plastycznych;
  • 30% - prowadzenie zeszytu przedmiotowego, sprawdziany wiadomości z historii sztuki;
  • 20% - przygotowanie do zajęć, aktywność podczas lekcji, referaty, projekty, udział w konkursach plastycznych.
 3. Jeśli uczeń nie uzyska oceny z danej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych – składnik za tę formę przyjmuje wartość zero.
 4. Tak ustalona ocena zwiększana jest o 0,5 pkt. za każdy znaczący wynik ucznia  w konkursie plastycznym na szczeblu powiatowym i wyżej, a o 0,25 pkt. za każdy znaczący wynik w konkursie szkolnym i udział w pozaszkolnym.
 5. O ocenie semestralnej decyduje średnia z ocen ważonych otrzymywanych w ciągu całego semestru z godnie z tabelą:

 

Wartość średniej                                                   z ocen ważonych

Ocena kwalifikacyjna                  semestralna i roczna

1 – 1,50

1,51 – 2,50

2,51 – 3,50

3,51 – 4,50

4,51 – 5,50

5,51 – 6,00

niedostateczna

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

 

 1. Dla uczniów z trudnościami w uczeniu lub deficytami rozwojowymi uniemożliwiającymi sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania potwierdzonymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną proporcje są następujące:
 • 30% - prace plastyczne oraz umiejętność zastosowania wiadomości, podczas ich wykonywania, wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie prac plastycznych;
 • 20% - prowadzenie zeszytu przedmiotowego, sprawdziany z historii sztuki;
 • 50% - przygotowanie do lekcji, aktywność podczas zajęć, udział w konkursach  plastycznych, referaty, projekty.

 

Ogólne zasady oceniania z plastyki (I, II)

 

            Przy ocenianiu ucznia z plastyki, jako przedmiotu artystycznego, nauczyciel będzie brał pod uwagę nie tylko uzdolnienia plastyczne, ale także zaangażowanie, wkład pracy, wytrwałość w finalizowaniu podejmowanych zadań plastycznych, aktywność podczas omawiania zagadnień teoretycznych, przygotowanie ucznia do twórczej pracy.

            Ocena z plastyki uwzględnia również sposób prowadzenia zeszytu oraz udział ucznia w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych.

            Uczeń otrzymuje oceny w skali 1 -6 ( dopuszczalne jest stosowanie plusów  i minusów). Dwa razy w semestrze można zgłosić nieprzygotowanie.

 

Kryteria ocen z plastyki

 1. Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który:
  • przejawia wybitne zdolności plastyczne;
  • pasjonuje się wybranymi zagadnieniami z zakresu wiedzy o sztuce;
  • kolekcjonuje reprodukcje, albumy, artykuły dotyczące twórców i ich dzieł;
  • z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, a swoje prace prezentuje na forum szkoły i poza nią, biorąc udział w konkursach plastycznych;
  • potrafi dokonać analizy dzieła sztuki;
  • wykazuje się szeroką wiedzą na temat twórców sztuki, potrafi wymienić nazwiska artystów danego kierunku w sztuce oraz podać tytuły ich dzieł;
  • w sposób wzorowy prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • potrafi twórczo wykorzystać wiedzę, zastosować ją w swoich pracach plastycznych;
 • rozszerza swoje doświadczenia z zakresu warsztatu plastycznego;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany;
 • posługując się odpowiednimi pojęciami potrafi dokonać analizy dzieła sztuki;
 • w sposób estetyczny prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • jest przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy;
 • świadomie stosuje techniki plastyczne;
 • chętnie wykonuje zadania plastyczne;
 • potrafi odróżnić style i kierunki w sztuce, posiada dobrze prowadzony zeszyt przedmiotowy.

 

 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • potrafi posługiwać się podstawowymi technikami plastycznymi;
 • podejmuje się wykonania zadania plastycznego, ale nie zawsze potrafi je poprawnie dokończyć;
 • zna niektóre terminy i pojęcia związane z wiedzą o sztukach plastycznych;
 • tworzy rysunki, obrazy, kompozycje płaskie i formy przestrzenne;
 • nie zawsze jest przygotowany do zajęć;
 • zeszyt prowadzi, ale w dość nie staranny sposób.

 

 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 • rzadko jest przygotowany do zajęć;
 • posiada duże braki w opanowaniu podstawowych wiadomości objętych programem danej klasy;
 • ma problemy z wykonaniem prac plastycznych;
 • jego prace wykonane są w sposób niedbały;
 • zeszyt prowadzi wyjątkowo niedokładnie i niestarannie.

 

 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • systematycznie ucieka z zajęć;
 • nie chce wykonywać żadnych zadań plastycznych;
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;
 • przychodzi na lekcje nieprzygotowany nie przynosi żadnych materiałów,                 by wykonać zadania twórcze;
 • przeszkadza kolegom i nauczycielowi.
październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Przyjazne Strony:

Statystyki strony

Użytkowników:
1
Artykułów:
323
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
654921