Gimnazjum w Sadownem

Publiczne Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

Historia

Treści nauczania w gimnazjum wg.  programu „Śladami przeszłości”

 

klasa I – prahistoria, historia starożytna, historia średniowiecza (do rozbicia dzielnicowego),

klasa II – historia średniowiecza (od rozbicia dzielnicowego), historia XVI i XVII wieku,

klasa III – historia XVIII i XIX wieku.

 

Szczególną uwagę zwraca się  na wiedzę i umiejętności, które, zgodnie z podstawą programową, uczeń musi zdobyć na trzecim etapie kształcenia, oraz na wiadomości mające istotne znaczenie dla rozwijania tożsamości i kształtowania sfery wartości. Stwarza to większe możliwości zastosowania efektywnych metod dydaktycznych, które pomagają angażować młodzież w pracę podczas lekcji.

Zaproponowane w programie rozwiązania pozwalają na kształcenie kompetencji nie tylko przydatnych podczas poznawania przeszłości i przyswajania wiedzy historycznej, lecz także rozwijających aktywny i krytyczny stosunek młodzieży do otaczającej rzeczywistości. Ważną rolę  w procesie nabywania tej zdolności odgrywają teksty źródłowe, często umieszczane w podręcznikach. Dzięki zmianom w zakresie materiału dla gimnazjum nauczyciele zyskują czas, aby kształcić   u uczniów krytyczne podejście do informacji zawartych w tego typu źródłach. Oznacza to, że nie trzeba ograniczać się do odczytania podstawowych wiadomości i można rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstów, rozpoznawania intencji nadawcy, odróżniania faktów od opinii oraz prawdy historycznej od fikcji, a także dostrzegania perswazji i manipulacji. Nauka krytycznego odbioru informacji wymaga jednak dużego wysiłku i konsekwentnych działań ze strony nauczyciela.

Takie ujęcie tematyki historycznej jest zgodne z nowoczesną myślą dydaktyczną oraz  z przekonaniem o wszechstronnej roli historii w życiu społecznym. Należy także wzbudzać zainteresowanie młodzieży procesami badawczymi oraz wyjaśniać, na czym polega krytyczny stosunek do źródeł informacji oraz w jaki sposób sprawdza się wiarygodność świadków historii  i autentyczność artefaktów. Historycy bowiem nie tylko objaśniają procesy zachodzące współcześnie, lecz także pomagają w zrozumieniu odmienności kulturowych. Stają się „tłumaczami kultur” w epoce globalizacji. Jeżeli uczeń zrozumie te wszystkie zjawiska, to historia stanie się dla niego fascynującą opowieścią o dziejach.

 

Cezury czasowe w serii „Śladami przeszłości”

 

 

Układ treści

Materiał nauczania

Liczba jednostek

 Klasa I

prahistoria, historia starożytna, historia średniowiecza (do rozbicia dzielnicowego)

Przedstawiony materiał pozwala na poznanie podstawowych terminów dotyczących najdawniejszych epok oraz zapoznanie się z dziedzictwem antyku, chrześcijaństwa, świata arabskiego, Bizancjum i Polski Piastów; daje także podstawę do zrozumienia ciągłości procesów historycznych.

   64

Klasa II

historia średniowiecza (od rozbicia dzielnicowego), historia XVI i XVII wieku

Prezentowane treści ukazują dziedzictwo kultury średniowiecza, odrodzenia i baroku oraz dają pełny obraz procesów historycznych epoki nowożytnej.

 63

Klasa III

historia XVIII i XIX wieku

Przedstawione zagadnienia dotyczą rozwoju myśli oświecenia i przemian społecznych oraz politycznych XVIII wieku, a także procesów modernizacji i przemian społeczno-politycznych w XIX w.

 63

 

 

Kryteria oceniania z historii odnoszące się do sześciostopniowej skali ocen:

 

Stopień celujący (6)

 

Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopień bardzo dobry, ale ponadto dysponuje wiedzą wykraczającą poza treści obowiązkowe. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych  (np. w olimpiadach historycznych). Bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną  i prospołeczną postawą, np. pomagając słabszym koleżankom i kolegom w nauce.

 

Stopień bardzo dobry (5)

 

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także prezentuje wątki poboczne omówionych tematów - opanował więc pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w danej klasie. Logicznie kojarzy fakty. Formułuje własne opinie i wnioski oraz potrafi przekonująco uzasadnić swoje zdanie. Posługuje się bogatym i poprawnym językiem, słowa artykułuje w sposób wyraźny. Dba o styl wystąpienia. Aktywnie współpracuje z grupą, zachęca inne osoby do aktywności oraz troszczy się o dobrą jakość efektów pracy drużyny. Wykazuje inicjatywę, nie będąc zachęcany przez nauczyciela. Bierze aktywny udział w życiu klasy.

 

Stopień dobry (4)

 

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonuje zadania złożone. Potrafi kojarzyć fakty, formułować własne opinie i wnioski. Dba o styl wystąpienia. Z zaangażowaniem pracuje w grupie i zachęca inne osoby do aktywności. Często sam zgłasza się do odpowiedzi.

 

Stopień dostateczny (3)

 

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonać typowe zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi kojarzyć niektóre fakty. Nie popełnia zbyt często błędów składniowych ani językowych. Aktywnie współpracuje z grupą, czasami sam zgłasza się do odpowiedzi.

 

Stopień dopuszczający (2)

 

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień omówionych na lekcjach oraz wykonać najprostsze zadania. Nie potrafi kojarzyć faktów. Posługuje się ubogim słownictwem. Popełnia liczne błędy językowe i składniowe. Nie unika współpracy z grupą, ale nie wykazuje się własną inicjatywą. Uaktywnia się tylko na wyraźne polecenie nauczyciela.

 

Stopień niedostateczny (1)

 

Uczeń nie potrafi wyjaśnić najważniejszych terminów ani zagadnień omówionych na lekcjach, nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań, nawet z pomocą nauczyciela. Nie interesuje się tematyką zajęć oraz nie współpracuje z grupą.

 

Ogólne zasady oceniania z historii w klasach  I – III w gimnazjum

 

  1. Formy kontroli umiejętności i wiadomości:

 

1)      rozmowa sprawdzająca – odpowiedź (co najmniej raz w semestrze)

2)      krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) sprawdzające nowo zdobytą wiedzę ucznia oraz stopień zrozumienia pojęć i zjawisk (co najmniej dwa razy   w semestrze)

3)      pisemny sprawdzian wiadomości – test lub praca pisemna (co najmniej jedna w semestrze)

  • praca zapowiedziana na siedem dni (szczególne przypadki – odstępstwo od zasad)
  • praca sprawdzona w ciągu czternastu dni (j.w.)
  • uczeń ma możliwość poprawy w ciągu siedmiu dni (pisemnie), obie oceny są wstawiane do dziennika
  • jeżeli uczeń nie pisał pracy w przewidzianym terminie, zobowiązany jest do napisania jej w ciągu czternastu dni (j.w.)

4)      uczeń otrzymuje oceny także za: praca domowa, praca z tekstem źródłowym  i mapą, aktywność na lekcji i inne formy pracy.

  1. Formy współpracy i informacji ucznia i jego rodziców o osiągnięciach:

1)      wszystkie oceny są jawne

2)      ocenione sprawdziany i kartkówki, złożone u nauczyciela przedmiotu są udostępniane do wglądu ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

  1. Uczeń ma prawo do:

1)      usprawiedliwionego nieprzygotowania do lekcji – przypadki losowe

2)      nieprzygotowania do lekcji z wcześniejszym usprawiedliwieniem się ucznia dwukrotnie w czasie semestru (brak zeszytu, podręcznika, pracy domowej, odpowiedź ustna).

  1. Przedmiotowy System Oceniania jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Przyjazne Strony:

Statystyki strony

Użytkowników:
1
Artykułów:
323
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
654909