Gimnazjum w Sadownem

Publiczne Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem

O Nas

    Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem jest jedyną tego typu placówką oświatową
w Gminie Sadowne. Uczęszczają tu uczniowie ze wszystkich wiosek naszej gminy oraz kilkoro dzieci spoza obwodu szkoły (Lipki Nowe, Kiełczew, Mrozowa Wola). Obecnie w szkole uczy się 164 osoby w siedmiu oddziałach: dwie klasy I, dwie klasy II, trzy klasy III.
    Nasza szkoła mieści się w jednopiętrowym budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 74. Jest to obiekt  o kubaturze 916m2, który znajduje się na placu szkolnym wspólnym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem.
W całym metrażu mieści się 11 izb lekcyjnych (między innymi pracownie: komputerowa, języków obcych, chemiczna…), gabinet pedagoga i oligofrenopedagoga, świetlica szkolna wraz z biblioteką oraz czytelnią multimedialną, gabinety dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, 2 szatnie, 7 łazienek oraz pomieszczenie, w którym prowadzony jest sklepik szkolny. Parter szkoły przystosowany jest do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo.
    Budynek gimnazjum połączony jest bezpośrednio z Gminną Halą Sportową (kubatura 684m2 ). Obok - na placu szkolnym - znajduje się kilka obiektów sportowych, m.in. boisko tartanowe do gry w piłkę siatkową, koszykową i tenisa ziemnego, boisko sportowe ze sztucznej trawy oraz  stadion sportowy.
     Od 2007 r. (założony ze środków własnych i współfinansowany przez organ prowadzący) działa
w naszej szkole monitoring (18 kamer), dzięki któremu poprawiły się warunki bezpieczeństwa uczniów  przebywających na terenie gimnazjum. 
     13 października 2010r. nasz szkoła przyjęła imię bł. ks. Edwarda Grzymały. W związku z tym- oprócz  części oficjalnej uroczystości – podjęto się realizacji wielu różnych przedsięwzięć. Jednym
z nich było stworzenie tzw. „Ściany Naszego Patrona”
Galeria zdjęć TU>>
, na której oprócz sztandaru szkoły umieszczony został portret oraz życiorys patrona.
     Obecnie w naszej placówce zatrudnionych jest 18 nauczycieli na pełnym etacie (w tym jedna osoba na umowie o zastępstwo), 6 nauczycieli na niepełnym etacie (w tym jedno zastępstwo) oraz 4 pracowników administracji i obsługi. Piętnastu nauczycieli posiada status nauczyciela dyplomowanego, pięciu - mianowanego, dwóch – kontraktowego i jeden - stażysty. Wszyscy nauczyciele są specjalistami o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz - w zdecydowanej większości - z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.
     Społeczność szkolną tworzą uczniowie pochodzący z rodzin o różnym statusie materialnym. Aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania środowiska w tym, zakresie szkoła wskazuje rodzicom „drogi” pozyskania różnych form pomocy, zwłaszcza rodzinom o niskim i średnim dochodzie na członka rodziny, np. bezpłatne wyżywienie w szkole, stypendia, zapomogi, wyprawki szkolne, dofinansowanie zakupu podręczników...
     Mając na uwadze wyróżnienie uczniów z najwyższymi średnimi ocen w nauce oraz aktywnych
i szczególnie wyróżniających się w różnych dziedzinach życia szkoły, Rada Pedagogiczna występuje
z wnioskiem o Nagrodę Wójta Gminy Sadowne. Nagrodami obejmowani są też są uczniowie, którzy mają osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych na szczeblu szkolnym czy pozaszkolnym, za wysokie wyniki w nauce, 100% frekwencję, udzielają się
w życiu artystycznym i społecznym szkoły.
     Nasze gimnazjum pracuje w oparciu o Statut. Ogólna zaś działalność edukacyjna określona jest przez:

1.      Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy - obejmuje działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2.      Program Wychowawczy Szkoły zawierający wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;

3.      Szkolny Program Profilaktyki (dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska) obejmujący wszystkie treści i działania o      charakterze profilaktycznym. 

       W szkole realizowane są różnego rodzaju projekty edukacyjne oraz projekty prowadzone we współpracy z różnymi instytucjami. W ostatnim czasie (i obecnie) realizowane były (i są) następujące projekty: „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie”, „Bliżej Natury”, „O naturze w Naturze”, „Spójrz Inaczej”, „Woda źródło życia”, „Elektroodpady proste zasady”, „Przyroda wokół nas – ptaki”, „Trzymaj formę”. 
      Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (celem wyrównania braków w wiedzy
i umiejętnościach organizowane są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne i pedagogiczne oraz dydaktyczno – wyrównawcze z jęz. polskiego, jęz. rosyjskiego, jęz. angielskiego, matematyki, chemii oraz fizyki. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z jęz. polskiego i matematyki prowadzone są we wszystkich klasach (na wybranych poziomach), natomiast z innych przedmiotów - w klasach osiągających bardzo niskie wyniki nauczania z danego przedmiotu. 
      W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszej szkole organizowane są również zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów (geograficzno – historyczne, matematyczne, z jęz. rosyjskiego i jęz. angielskiego) oraz koła zainteresowań (koło teatralne „Chaos”, koło ekologiczne „Szaleni ekolodzy”, matematyczne, artystyczne, sportowe, liturgiczne, filmowe, origami). 
      Ponadto - w celu przygotowania uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej oraz wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej - prowadzi się systematycznie w klasach trzecich zajęcia z doradztwa zawodowego. Wspierają one młodzież w podejmowaniu decyzji, które są znaczące w konstruowaniu przez nich kariery zawodowej w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
     W szkole uczniowie mają duży zakres możliwości wykazania się swoją wiedzą oraz umiejętnościami poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych organizowanych zarówno na szczeblu szkolnym jak też pozaszkolnym (konkursy przedmiotowe, ortograficzne, recytatorskie, czytelnicze, literackie, religijne, plastyczne, muzyczne, ekologiczne, profilaktyczne, BRD, sportowe, konkursy wiedzy o szkole, gminie i patronie oraz inne, np. „Nakręć się na recykling”). 
     W wielu konkursach pozaszkolnych uczniowie odnoszą sukcesy, zajmują czołowe lokaty
i wyróżnienia (patrz: „osiągnięcia uczniów”).

     W naszym gimnazjum młodzież ma możliwość rozwijania swojej aktywności społecznej oraz wykazania się swoimi predyspozycjami poprzez czynny udział w działalności różnych organizacji szkolnych  (Samorząd Uczniowski, PCK, aktyw biblioteczny, sklepik, ULKS, kronika, kronika sportu, opieka nad sprzętem nagłaśniającym..). 
     W celu prawidłowego i harmonijnego rozwoju placówka ściśle współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny oraz z różnymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty, tj. z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, PCPR, SANEPiD-em, SP ZOZ w Węgrowie, GOPS, GOK, Policją, Strażą Pożarną, WOK, Nadleśnictwem Łochów, Dyrekcją NPK, Parafią Sadowne, kuratorami sadowymi, GKRPA w Sadownem, PZ LZS i PZ SZS w Węgrowie, Caritasem, świetlicą środowiskową „Nasz Klub” oraz z różnymi fundacjami i organizacjami pozarządowymi. 
W szkole organizowane są również: 

1)      spotkania z ciekawymi ludźmi (corocznie z p. Mariolą Pryzwan – autorką książek biograficznych o znanych postaciach z życia artystycznego i literackiego, z p. Wiesławem Maliszewskim – poetą działającym w grupie poetyckiej „IWA”…),

2)      koncerty muzyczne i o charakterze profilaktycznym,

3)      wycieczki turystyczno – krajoznawcze i dydaktyczne,

4)      wyjazdy do teatru, kina, telewizji, Sejmu RP, muzeów…,

5)      wyjazdy na sztuczne lodowisko,

6)      bezpłatne wyjazdy na krytą pływalnię do Ostrowi Maz.,

7)      akcje charytatywne (Góra Grosza, WOŚP, Świąteczna Paczka...),

8)      zajęcia z tańca nowoczesnego oraz towarzyskiego … 

      Dla społeczności lokalnej i rodziców naszych uczniów przygotowywane są - pod kierunkiem nauczycieli i prezentowane przez młodzież szkolną – różnego rodzaju akademie okolicznościowe, m.in. Dzień Patrona Szkoły, ślubowanie uczniów klas pierwszych, Choinka Szkolna, Dzień Języków Obcych, Dzień Papieski oraz spektakle teatralne, np. „Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce”. 
      Ponadto, corocznie, wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (działającą przy Urzędzie Gminy w Sadownem), organizowany jest Gminny Dzień Dziecka (dla wszystkich dzieci z terenu naszej gminy). Na ten dzień przygotowywanych jest wiele atrakcji, m.in.: pokaz tańca, przedstawienia teatralne, rozgrywki i konkursy sportowe, muzyczne i plastyczne. Dodatkowo Święto uatrakcyjniają: pokaz tresury psa policyjnego, znakowanie rowerów przez policjantów, prezentacja bojowego wozu straży pożarnej, malowanie twarzy, czesanie fryzur… Najmłodszym zawsze najbardziej podoba się aktywna zabawa na zjeżdżalniach, karuzelach
i trampolinach. Wiele radości dostarczają dzieciom pracownicy Nadleśnictwa Łochów, którzy przybywają w tym dniu z ofertą wielu zabaw, niespodzianek i nagród...

wrzesień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Przyjazne Strony:

Statystyki strony

Użytkowników:
1
Artykułów:
323
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
638299